Vedtægter

Vedtaget den 20 januar 1985 i Skibby
Vedtægtsændringer d: 1/12.86, 3/5.87, 6/5.95, 21/1.96 og 5/3.17.

 1. Foreningens formål er at skabe et samlingspunkt for samlere af jagtammunition og gennem sammenkomster og kommunikation medlemmerne imellem at bidrage til at øge udbyttet for det enkelte medlem.
 2. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, der endvidere vælger 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og 2 suppleanter til bestyrelsen. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen hvert år. Bestyrelsen konstituere sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Alle personvalg er skriftlige. Valgperiode for de 2 bestyrelsesmedlemmer er to år, en afgår hvert år.
 3. For at blive medlem af foreningen skal man være fyldt 18 år. For at bytte patroner skal man være i besiddelse af gyldigt jagttegn eller våbenpåtegning. Alle nye medlemmer skal godkendes af et medlem plus formanden. Ansøgning herom skal være skriftlig. Indmeldelsesgebyr er 300 kr. derefter et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen . For samboende familiemedlemmer er indmeldelsesgebyr lig årligt kontingent.
 4. Kontingentet skal betales senest den 31 december for det kommende år. Er kontingentet ikke betalt senest 31 december betragtes medlemmet som udmeldt. Efter den 31 / 12 betales nyt indskud for fortsat medlemskab.
 5. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar/ februar og er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med dagsorden senest 3 uger før. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Extraordinær generalforsamlingen skal afholdes såfremt 1/3 af medlemmerne eller bestyrelsen ønsker det skriftligt.
 6. Alle beslutninger med undtagelse af vedtægtsændringer og opløsning af foreningen træffes af generalforsamlingen med simpel majoritet. Stemmeretten udøves på generalforsamlingen enten ved personlig stemmeafgivelse eller ved fuldmagt. Ingen må dog modtage fuldmagt for mere end fire fraværende medlemmer. Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, dersom de har fået tilslutning fra mindst ¾ af de afgivne stemmer. Dersom de for ændringen afgivne stemmer ikke svarer til mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer, kan ændringsforslaget kræves forelagt til afgørelse ved  medlemsafstemning, når mindst 20 % af medlemmerne fremsætter skriftlig, motiveret begæring herom overfor formanden inden  3 uger efter udsendelse af referat for generalforsamlingen. Opløsning af foreningen kan kun ske på en til formålet indkaldt generalforsamling, på hvilken mindst halvdelen af foreningens medlemmer har afgivet møde, og der foreligger tilslutning fra mindst ¾ af de afgivne stemmer. Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes inden 6 uger til en ny generalforsamling, på hvilken ¾ af de tilstedeværende gyldigt kan træffe beslutning uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Den opløsende generalforsamling tager stilling til anvendelsen af foreningens midler, under hensyntagen til formålsparagraffen.
 7. Regnskabet skal inden generalforsamlingen være revideret og underskrevet af revisorer, kasserer og formand. Regnskabet er kalenderåret. Klubbens kasserer meddeles speciel fuldmagt til alene at trække på klubbens bankkonti.
 8. Foreningens likvide pengemidler skal indsættes i pengeinstitut.
 9. Der kan stemmes ved fuldmagt.
 10. Foreningens eventuelle opløsning skal vedtages med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Foreningens midler fordeles mellem gyldige medlemmer inden opløsningen. Hvis der er tale om mindre beløb per medlem, kan beløbet tilfalde Jagt & Skovbrugsmuseets Venner.
 11. Generalforsamling dagsorden skal indeholde følgende:
  A: Valg af dirigent H: Valg af formand
  B: Valg af 2 stemmetællere I: Valg af 1 bestyrelsesmedlem
  C: Formandens beretning J: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  D: Udvalgsberetninger K: Valg af revisor
  E: Regnskab og budget L: Valg af revisorsuppleant
  F: Indkomne forslag M: Valg af udvalgsmedlemmer
  G: Bestyrelsens forslag N: Eventuelt.