Vedtægter

Vedtaget d. 20. januar 1985 i Skibby.

Vedtægtsændringer d: 1.12.86, 3.5.87, 6.5.95, 21.1.96, 5.3.17, 12.3.23

§1. Foreningens formål er at skabe et samlingspunkt for samler af jagtammunition gennem sammenkomster og kommunikation medlemmerne imellem, at bidrage til at øge udbyttet for det enkelte medlem.

§2. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Endvidere vælges 1 bilagskontrollant, samt 1 bilagskontrollantsuppleant. Samt 2 suppleanter til bestyrelsen. Formanden er på valg hvert år, og bestyrelsesmedlemmer er på valg hver anden år, dog forskudt, således at de ikke kommer på valg samtidig. Bilagskontrollant og suppleanter er på valg hver år. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med næstformand, kasserer og sekretær. Alle valg sker ved håndsopregning.

§3. For at blive medlem af foreningen, skal man være fyldt 18 år og rette skriftlig henvendelse til bestyrelsen, hvor man skal oplyse sit fulde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, hvorefter bestyrelsen vurderer ansøgeren. Bliver man godkendelse får man oplyst foreningens kontonummer, hvortil man skal overføre kontingent samt indmeldelsegebyr. Når foreningen har modtaget kontingent og indmeldelsegebyr, bliver vedkommende kontaktet af bestyrelsen, om at man er blevet medlem af foreningen. Kun medlemmer med gyldig samlertilladelse kan bytte/købe patroner på møderne.

§4. Kontingentet skal betales senest d. 31. december for det kommende år. Er kontingentet ikke betalt senest d. 31. december, betragtes medlemmet som udmeldt, og skal betale ny indmeldelsegebyr for at kunne forsætte sit medlemskab.

§5. Generalforsamlingen afholdes den 1. søndag i marts, og er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med dagsorden senest 3 uger før. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt 1/3 af medlemmer, eller bestyrelsen ønsker det skriftligt.

§6. Alle beslutninger med undtagelse af vedtægtsændringer, træffes på generalforsamlingen, med simpel majoritet. Stemmeretten udøves på generalforsamlingen ved personlig stemmeafgivelse eller ved brevafstemning, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, dersom mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§7. Regnskabet skal inden generalforsamlingen, være revideret og underskrevet af bilagskontrollant, kasser og formand. Regnskabet følger kalenderåret 1.1 – 31.12. Kasseren bemyndiges fuldmagt til alene at kunne trække på foreningens konti.

§8. Foreningens likvide midler skal indsættes i foreningens pengeinstitut.

§9. Der kan stemmes ved fuldmagt dog max 4 stemmer pr. medlem.

§10. Foreningens eventuelle opløsning skal vedtages med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Den opløsende generalforsamling tager stilling til anvendelsen af foreningens midler, under hensyntagen til formålsparagraffen.

§ 11. Generalforsamlings dagsorden skal er som følgende:

 1. Valg af dirigeret.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af 2 stemmetæller.
 4. Formandens beretning.
 5. Regnskab og budget.
 6. Indkomne forslag.
 7. Bestyrelsens forslag.
 8. Valg af formand.
 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 11. Valg af bilagskontrollant.
 12. Valg af billagskontrollantsuppleant.
 13. Eventuelt.